Polityka Prywatności i plików „Cookies”

VESBO POLAND Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokładamy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeństwo. 

Za cel niniejszej Polityki prywatności i plików Cookies, zwaną dalej: „Polityką” uznaje się poinformowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z naszego serwisu. W treści Polityki przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane. Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie.

Polityka prywatności

Informacje o Administratorze danych
Administratorem serwisu / oraz Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest  VESBO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na ul. Maratońskiej 104, 94-007 Łódź, NIP: 947-19-79-910, KRS: 0000397834, zwane dalej „VESBO” lub Administratorem.

Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem danych korespondencyjnych VESBO oraz pod numerem telefonu: +48 42 640 55 26 lub adresem e-mail: biuro@vesbopoland.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@vesbopoland.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
Dobrowolność podania danych osobowych
Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora w oparciu o różne podstawy prawne. Przedstawiamy poniżej cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

1) przesyłania informacji marketingowych o produktach i usługach na wskazany przez Użytkownika adres e - mail - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu usług własnych, budowaniu pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązaniu nowych kontaktów handlowych, przy czym na wykorzystanie Państwa kanałów komunikacji (adres e-mail) do wysyłki informacji marketingowych, potrzebujemy zgody w myśl Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych;

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami i świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu ich przedawnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Profilowanie
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania ograniczenia przetwarzania lub sprostowania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VESBO informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.
Odbiorcy danych i EOG
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą być również, w niektórych przypadkach przekazane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu w celu dostarczania reklam lub retargetowania, zapisywania preferencji użytkownika.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).
Środki ochrony danych osobowych
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Serwisy społecznościowe
Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portal społecznościowy YouTube (Google).  Współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki YouTube (Google), zamieszczonej w serwisie jest Google LLC z siedzibą pod adresem Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

W ramach portali społecznościowych Facebook oraz serwisu YouTube prowadzimy profile: „VESBOPOLAND” i „VESBO ACADEMY”

Po otworzeniu strony internetowej naszej witryny, która jest wyposażona w ww. wtyczki i aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki, następuje nawiązywanie połączenia z serwerami YouTube (Google). W wyniku tego serwer współadministratora otrzymuje informację o tym, że nasza strona została odwiedzona. Jeżeli są Państwo zalogowani jako użytkownik YouTube (Google), to podczas korzystania z wtyczki, np. przez kliknięcie przycisku odtwarzania filmu zamieszczonego na naszej stronie za pośrednictwem YouTube (Google) informacje te są przypisywane do konta użytkownika. Temu przypisaniu można zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube (Google) i innych kont użytkowników Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm przed wizytą na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

W ramach współpracy z Facebook (Meta) oraz YouTube (Google), częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników Serwisu, częściowo zaś z profili użytkowników w portalu społecznościowym konta Facebook (Meta) oraz YouTube (Google).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, nie podejmując interakcji z wtyczką Youtube (Google).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane użytkowników z profili użytkowników w portalu społecznościowym Facebook (Meta) oraz Youtube (Google), ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez Google LLC.

Polityka cookies

Pliki cookies
Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu / oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VESBO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na ul. Maratońskiej 104, 94-007 Łódź.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://cookiepedia.co.uk/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl
Rodzaje cookies i cel ich wykorzystywania
W ramach naszego serwisu wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych w ramach strony funkcjonalności.

Administrator wykorzystuje cookies między innymi w celu:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Ads (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);
 • promowania serwisu (marketing);
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • popularyzacji serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA lub Irlandii).
Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu oraz zarządzania reklamami Ads.

Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator, korzysta z danych osobowych zgromadzonych w ramach wykorzystywanych technologii cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji celów wyżej wskazanych. Dane pozyskane przez nas za pomocą technologii cookies są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystają użytkownicy łącząc się z naszym serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. W stosunku do danych osobowych gromadzonych za pomocą technologii cookies użytkownikowi przysługują prawa wskazane w rozdziale ”Prawa osób, których dane dotyczą” Polityki prywatności.
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może w każdym czasie zablokować umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może być wówczas konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Może to również mieć wpływ na funkcjonowanie naszej strony internetowej lub nawet ją zablokować.

Użytkownik może także usunąć wszystkie pliki cookie, które znajdują się już na urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w przeglądarce. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookies ze wszystkich odwiedzonych witryn. Pamiętaj jednak, że możesz również utracić niektóre zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny).

Większość przeglądarek pozwala na wyświetlanie oraz zarządzanie, blokowanie i usuwanie plików cookies na stronach internetowych. Możesz samodzielnie zarządzać swoimi uprawnieniami dotyczącymi plików cookies, natomiast musisz pamiętać, że usuwając pliki cookies, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje mogą zostać utracone w tym również możliwość rezygnacji z plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera MacOS Safari i Safari.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.
Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

W przypadku ewentualnych pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych w Serwisie informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.